Referanser

"Det er kommisjonens inntrykk at Fløvik Bo- og Omsorgshjem er et av de beste private bo- og omsorgshjemmene i Østfold."

- Kontrollkommisjonen i Østfold

Uttalelse fra Kontrollkommisjonen for Østfold:

"Fløvik Bo- og Omsorgshjem ligger i vakre omgivelser og fremtrer som et velholdt og velstelt omsorgshjem.

Stedet har i en årrekke vært godkjent som privat bo- og omsorgshjem for psykiatriske pasienter. Kommisjonen har avlagt regelmessige besøk for å se til pasientene og vurdere standarden på bo- og omsorgshjemmet. Disse besøkene har alltid vært uanmeldte.

Det er kommisjonens inntrykk at Fløvik Bo- og Omsorgshjem er et av de beste private bo- og omsorgshjemmene i Østfold. Betjeningen viser reell omsorg for pasientene og gjør sitt beste for at den enkelte skal ha et verdig og godt liv.

Hygiene og matstell må karakteriseres som meget tilfredsstillende. Pasientene får regelmessig legetilsyn. Det organiseres aktiviteter og utflukter for dem. Stedet preges av god ånd og positivt miljø.

Videre søker man å holde bygningsmassen oppdatert, slik at enkeltrommene og fellesarealene fremtrer som velutrustede og trivelige. Det er stadig vedlikeholdsprosjekter i gang.

Kontrollkommisjonen mener at beboerne har et godt liv og kjenner seg trygge og ivaretatt på Fløvik Bo- og Omsorgshjem."

Bjørn Kr. Vesterdal

Leder

Kontrollkommisjonen for Østfold

Uttalelse fra Psykisk helsevern Østfold HF:

"Anne og Olaf Fløvik har vært forpleierpar på bo- og omsorgshjemmet de eier i Marker. Dette ble overtatt etter foreldrene til Olaf Fløvik. Disse hadde drevet det i en årrekke og fra 1977 etter avtale med Østfold fylkeskommune.

Ved Fløvik Bo- og Omsorgshjem har det vært plass til 9 pasienter. Dette har vært psykiatriske pasienter med til dels betydelige symptomer og avvik, som har hatt sitt tilsyn fra Østfold psykiatriske sykehus utført av undertegnede og psykiatrisk sykepleier Marit Karlsen.

Alle pasientene har hatt behov for medisiner. I utgangspunktet skulle pasientene klare seg selv og være oppegående. Ettersom flere av dem har vært på bo- og omsorgshjemmet i mange år og har blitt gamle, har de etter hvert trengt mer bistand, især med personlig hygiene.

Forpleierparet har vært meget omsorgsfulle for pasientene og har hatt god kontakt med dem. De har vært dyktige til å sette grenser for pasientene og følge opp de retningslinjene en har gitt. Pasientene har blitt satt i aktivtet, delvis med huslige sysler, noen få i gårsarbeide - hvilket har vært meget vellykket.

Etter at Anne og Olaf Fløvik overtok bo- og omsorgshjemmet, har de pusset opp slik at interiøret har blitt smakfullt og pent. Forpleierparet har vært pålitelige og ryddige i sin gjerning."

Dagny Lunde

Tilsynslege og spesialist i psykiatri

Østfold Psykiatriske Sykehus, Veum

Uttalelse fra Sarpsborg Kommune:

"Sarpsborg kommune har hatt et godt samarbeid med Fløvik bo og omsorgshjem gjennom mange år. Fløvik bo og omsorgshjem ligger idyllisk til med god avstand til naboer og med arealer som gir rom for aktivitet og bevegelse innenfor oversiktlige områder.

For våre brukere har det vært vanskelig å finne egnede botilbud til innenfor kommunens egne enheter. Brukerne har slitt med psykiske lidelser og adferd som vanskelig har blitt akseptert i kommunale bofellesskap og som ikke har vært i stand til å bo alene.

Fløvik har flere boenheter spredt på tunet. Muligheten for valg av enkeltrom i fellesbasen eller egen boenhet på tunet sikrer individuell tilpassning og utviklingsmuligheter for den enkelte bruker. Fellesområdene fremstår som hjemlige og trygge.

Fløvik administreres og driftes hovedsakelig av eierne som både innehar pedagogisk og helsefaglig kompetanse. Noe som sikrer en faglig forsvarlighet, få personer å forholde seg til, samtidig som det bygger trygge sosiale relasjoner som styrker den enkelte bruker, både under oppholdet og eventuelt på veien til et mer selvstendig liv utenfor Fløvik.

Brukerne har fått bistand til å etablere stabile liv og gir gode tilbakemeldinger. Fløvik har alltid vært lydhøre og har en positiv holdning til å skape trivsel og trygghet for brukerne. Sarpsborg kommune ved undertegnede har foretatt flere tilsynsbesøk ved Fløvik. Jeg har ikke funnet avvik eller merknader å påpeke. Har derimot alltid kunnet konkludere om et godt tiltak for beboerne fra Sarpsborg.

For brukere med psykiske lidelser, psykiske lidelser kombinert med rus, tilpassningsproblemer og spesiell adferd har Sarpsborg gode erfaringer med bruk av Fløvik bo og omsorgshjem og kan anbefale det på det varmeste for overnevnte brukergruppe."

June Søfting

Spesialrådgiver

Sarpsborg Kommune